@article{Rebmann_2009, title = {'Verzierung im Praeludium mit R\"{o}telstift'. Berliner Staatsbibliothek erwarb Bachs Lautensuite e-Moll}, author = {Rebmann, Martina}, journal = {Bibliotheks-Magazin}, number = {2}, pages = {15-19}, volume = {4}, year = {2009}, keywords = {Staatsbibliothek zu Berlin - Preu\ssischer Kulturbesitz (SBB PK) / Musikabteilung Werkgeschichte Erwerbung Notenhandschrift Laute Bach, Johann Sebastian} }