@article{_2013, title = {Leitfaden zum Forschungsdaten-Management. }, author = {}, journal = {Leitfaden zum Forschungsdaten-Management}, number = {}, pages = {11-18}, volume = {}, year = {2013}, keywords = {Wissenschaft Forschungsdatenmanagement Digitalisierung Digital Curation Centers (DDC) Forschungsdaten Metadaten Forschung Modell} }